DISCLAIMER

This web site is not an affiliate, intermediary or representative of the Government of Canada. We do not sell/charge or provide any immigration or government forms which are available free on IRCC website. We are paid legal representatives for all immigration matters. The legal advice (depends upon case by case), which we provide, is not available by IRCC office or its website. Our Legal advice can make your immigration case stronger with our experience and knowledge in IRPA and IRPR Regulations.

วีซ่าทำงานสำหรับโปรแกรมแคร์กิฟเวอร์

โปรแกรม Live-in Caregiver เดิมได้ถูกยกเลิกแล้วในขณะนี้และโปรแกรมใหม่ (บุคคลให้บริการดูแลเด็กหรือบุคคลที่ทำงานด้านให้ความดูแล) ได้นำมาเปิดใช้และดูแลโดยรัฐบาลของประเทศแคนาดา เริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน 2019 โดยหลักการคือ การให้ผู้ดูแลที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาในแคนาดาในฐานะ ดูแลผู้สูงอายุ, ดูแลผู้ต้องการความดูแลพิเศษ, และให้บริการดูแลเด็ก โดยได้ทำการปรับระดับความเจาะจงของอาชีพในวีซ่าทำงานภายใต้ โครงการนำร่องผู้ดูแลเด็กในบ้านและผู้ทำงานด้านการให้ความดูแล นายจ้างไม่จำเป็นต้องใช้ Labour Market Impact Assessment ในการจ้างงานผู้ดูแลจากต่างประเทศ

โครงการนำร่องผู้ดูแลเด็กในบ้านและโครงการนำร่องผู้ทำงานด้านการให้ความดูแลเป็น 2 โครงการนำร่องด้านเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายคือ ผู้ให้การดูแลที่เป็นชาวต่างชาติ ตามด้านล่าง:-

ผู้ดูแลเด็กในบ้าน (NOC 4411)

 • ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีในบ้านของตนเองหรือบ้านของนายจ้าง
 • ไม่ต้องอาศัยในบ้านของนายจ้างเพื่อต้องให้ตรงตามคุณสมบัติ
 • การเป็นผู้ปกครองอุปถัมน์ไม่นับเป็นประสบการณ์

ผู้ทำงานด้านการให้ความดูแลในบ้าน (NOC 4412)

 • ดูแลบุคคลที่มีความต้องการความช่วยเหลือจากผู้ทำงานด้านการให้ความดูแลไม่ว่าจะเป็นในบ้านของตนเองหรือในบ้านของนายจ้าง
 • ไม่ต้องอาศัยในบ้านของนายจ้างเพื่อต้องให้ตรงตามคุณสมบัติ
 • คนทำความสะอาดบ้านไม่นับเป็นประสบกาณ์

แคร์กิฟเวอร์ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานในแคนาดา

โปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้แคร์กิฟเวอร์ต่างชาติ (บุคคลให้บริการดูแลเด็กหรือบุคคลที่ทำงานด้านให้ความดูแล) ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานในแคนาดาแต่มีประสบการณ์ในต่างประเทศ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดตามด้านล่าง:-

 • มีใบเสนองานที่ถูกต้อง (ใช้แบบฟอร์มการเสนอจ้างงาน IMM5983);
 • มีประสบการณ์การทำงานจากต่างประเทศในการทำงานนี้;

  หรือ

  มีใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศ/จบโปรแกรมการฝึกหัดในการดูแลผู้สูงอายุ, ดูแลบุคคลทุพพลภาพ, ดูแลบุคคลที่ต้องการฟักฟื้น หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกาศการรับรองในการปฐมพยาบาล/ CPR;
 • มีระดับการศึกษาตามเกณฑ์ขั้นต่ำและทักษะภาษาตามเกณฑ์กำหนด (CLB-5);
 • มีใบรับรองอาชญากรรมที่ถูกต้องและการตรวจสุขภาพ
Outside of Canada?

วีซ่าถาวรสำหรับแคร์กิฟเวอร์:

เพื่อเป็นการสนับสนุนใบสมัครวีซ่าถาวร แคร์กิฟเวอร์ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 24 เดือน (NOC 4411 หรือ NOC 4412) ในแคนาดา แคร์กิฟเวอร์ไม่จำเป็นต้องทำงานต่อเนื่อง 24 เดือน เพียงให้ครบ 24 เดือนในทั้งหมด 36 เดือน

แคร์กิฟเวอร์กับประสบการณ์การทำงานในแคนาดา (<24 เดือน)

โปรแกรมนี้เปิดโอกาสสำหรับแคร์กิฟเวอร์ต่างชาติ (บุคคลให้บริการดูแลเด็กหรือบุคคลที่ทำงานด้านให้ความดูแล) ที่อยู่ในแคนาดาและมีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 24 เดือนและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโปรแกรมด้านล่าง:

 • กำลังทำงานเต็มเวลาตำแหน่งแคร์กิฟเวอร์ในแคนาดา
 • มีประสบการณ์การทำงานในแคนาดาที่จะปฏิบติงานนี้
 • มีระดับการศึกษาตามเกณฑ์ขั้นต่ำและทักษะภาษาตามเกณฑ์กำหนด (CLB-5)
 • มีใบรับรองอาชญากรรมที่ถูกต้องและการตรวจสุขภาพ
Already in Canada?

วีซ่าถาวรสำหรับแคร์กิฟเวอร์:

เพื่อเป็นการสนับสนุนใบสมัครวีซ่าถาวร แคร์กิฟเวอร์ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 24 เดือน (NOC 4411 หรือ NOC 4412) ในแคนาดา แคร์กิฟเวอร์ไม่จำเป็นต้องทำงานต่อเนื่อง 24 เดือน เพียงให้ครบ 24 เดือนในทั้งหมด 36 เดือน

แคร์กิฟเวอร์กับประสบการณ์การทำงานในแคนาดา (>24 เดือน)

โปรแกรมนี้ (วีซ่าถาวร) เปิดโอกาสให้แคร์กิฟเวอร์ต่างชาติ (บุคคลให้บริการดูแลเด็กหรือบุคคลที่ทำงานด้านให้ความดูแล) ที่อยู่ในแคนาดาและมีประสบการณ์มากกว่า 24 เดือนและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโปรแกรมด้านล่าง:

 • ทำงานครบ 24 เดือน (ภายใน 36 เดือ) ทำงานเต็มเวลาตำแหน่งแคร์กิฟเวอร์
 • มีระดับการศึกษาตามเกณฑ์ขั้นต่ำและทักษะภาษาตามเกณฑ์กำหนด (CLB-5)
 • มีใบรับรองอาชญากรรมที่ถูกต้องและการตรวจสุขภาพ

ในขณะที่ใบสมัคร PR ดำเนินการอยู่นั้น (เมื่อแคร์กิฟเวอร์ได้รับ APR- การตัดสินใจในทางบวกกับใบสมัคร) แคร์กิฟเวอร์สามารถที่จะสมัครวีซ่าทำงานแบบเปิดเพื่ออยู่ในแคนาดาและทำงานในแคนาดากับนายจ้างใดก็ได้

ค่าจ้างขั้นต่ำของแคร์กิฟเวอร์

ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ $14.00 ต่อชั่วโมงทั้งแคนาดา รวมไปถึงในบริชทิช โคลัมเบีย นายจ้างไม่ต้องจัดหาที่อยู่ห้องส่วนตัว, เฟอร์นิเจอร์ในบ้านของนายจ้างให้แคร์กิฟเวอร์อีกต่อไป

ติดต่อเราหรืออฟฟิสเพื่อประเมินคุณสมบัติในการทำงานแคร์กิฟเวอร์หรือย้ายถิ่นฐานในโปรแกรมแคร์กิฟเวอร์

สามารถกรอกแบบประเมินออนไลน์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติวีซ่าทำงานแคร์กิฟเวอร์
กรุณากรอกแบบประเมินออนไลน์ที่ Caregiver Assessment Form

หรือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม PDF - Caregiver-Work Permit Assessment form. - กรุณากรอกข้อมูลและส่งกลับโดยการแสกนมาที่อีเมล์ info@servicelinks.ca

หรือ

แฟกซ์เอกสารมาที่ออฟฟิสประเทศไทยเบอร์ +1 604-229-2951 หรือแฟกซ์เอกสารมาที่ออฟฟิสแคนาดาเบอร์ +1 604-944-7913