DISCLAIMER

This web site is not an affiliate, intermediary or representative of the Government of Canada. We do not sell/charge or provide any immigration or government forms which are available free on IRCC website. We are paid legal representatives for all immigration matters. The legal advice (depends upon case by case), which we provide, is not available by IRCC office or its website. Our Legal advice can make your immigration case stronger with our experience and knowledge in IRPA and IRPR Regulations.

บัตรผู้อาศัยถาวร

หากผู้อาศัยถาวรในแคนาดามีความประสงค์ต้องการเดินทางออกนอกประเทศ ต้องดำเนินการยื่นขอบัตรผู้อาศัยถาวรหรือ PR card เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงสถานะของตนในประเทศแคนาดา และเพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการเดินทางกลับมายังประเทศแคนาดา

บัตรผู้อาศัยถาวรมีอายุทั้งสิ้น 5 ปี และในบางกรณีต้องทำการยื่นขยายระยะเวลาการหมดอายุของบัตรออกไปในกรณีที่ประสงค์ออกนอกประเทศแคนาดา เพื่อไปพักผ่อน ทำงาน หรือดำเนินการทางด้านธุรกิจ

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือดำเนินการในการยื่นต่ออายุบัตรผู้อาศัยถาวรของคุณและบุคคลในครอบครัว