DISCLAIMER: This web site is not an affiliate, intermediary or representative of the Government of Canada. We do not sell/charge or provide any immigration or government forms which are available free on IRCC website. We are paid legal representatives for all immigration matters. The legal advice (depends upon case by case), which we provide, is not available by IRCC office or its website. Our Legal advice can make your immigration case stronger with our experience and knowledge in IRPA and IRPR Regulations.

ประสบการณ์จากผู้สมัคร รายงานของใบสมัครที่ถูกส่งและค้างอยู่ในระบบของ IRCC สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และการเป็นพลเมืองแห่งประเทศแคนาดา เริ่มลดลงและกลับสู่กระบวนการพิจารณาเร็วขึ้นในปี 2023

3 ม.ค. 2023 19:45:16

ใบสมัครที่ถูกส่งไปยัง IRCC สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และการเป็นพลเมืองแห่งประเทศแคนาดา ที่ยังค้างในระบบเป็นจำนวนมากนั้นเริ่มถูกพิจารณาและส่งผลให้จำนวนใบสมัครที่ค้างอยู่ลดลงตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2022 เป็นต้นมา 
รายงานดังกล่าวนี้อ้างอิงจากฐานข้อมูลของ 
IRCC ที่ได้พิจารณาใบสมัครที่คงค้างในระบบไปทั้งสิ้นแล้วจำนวน 400,000 ใบสมัคร

 


และช่วงเดือนมีนาคม ปี 2019 และ เดือนพฤศจิกายน ปี 2022 มีรายงานเพิ่มเติมว่าทาง IRCC ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน $85 ล้านดอลล่า เพื่อนำมาปฏิบัติการในการพิจารณาใบสมัครที่คงค้างอยู่ในระบบให้มีจำนวนลดลงและได้เพิ่มจำนวนบุคลากรมาปฏิบัติงานถึงจำนวน 2,521 คน 
จากแผนการดำเนินการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการดังกล่าว ส่งผลให้ 
IRCC มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในการรักษามาตรฐานในการดำเนินการและบริการ รวมถึงจัดการพิจารณาใบสมัครที่ค้างในระบบให้ลุล่วงในปี 2023 

ท่านที่สนใจยื่นขอวีซ่าถาวรประเทศแคนาดาภายใต้โปรแกรมสำหรับย้ายถิ่นฐานสำหรับ Skilled Worker ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและกรอกแบบฟอร์มประเมินของท่านได้ที่ช่องทางนี้ https://www.servicelinks.ca/APPLY-Skilled Worker
หรือติดต่อทางไลน์ของบริษัทได้ที่ไอดี 
@slc-canada

Thanks

www.servicelinks.ca