DISCLAIMER: This web site is not an affiliate, intermediary or representative of the Government of Canada. We do not sell/charge or provide any immigration or government forms which are available free on IRCC website. We are paid legal representatives for all immigration matters. The legal advice (depends upon case by case), which we provide, is not available by IRCC office or its website. Our Legal advice can make your immigration case stronger with our experience and knowledge in IRPA and IRPR Regulations.

บริการสำหรับนายจ้าง

สำนักงานของเรามีบริการในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือนายจ้างชาวแคนาดาที่มีความต้องการจ้างงานคนทำงานชาวต่างชาติชั่วคราวตามขั้นตอนปกติ หรือต้องการจ้างเป็นการถาวรภายใต้การย้ายถิ่นฐานคนทำงานแรงงานฝีมือ

การให้บริการของเราประกอบไปด้วย
  • การจัดหาผู้ทำงานแรงงานฝีมือ (ด้านการจัดการ, ผู้เชี่ยวชาญ, ด้านการค้าและตำแหน่งช่างเทคนิค)
  • การให้คำปรึกษาขาวแคนาดาในการขออนุญาตเข้าทำงานของแรงงานชาวต่างชาติ, การดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานและ LMIA
  • การให้ข้อมูลในการจ้างงานพลเมืองชาวอเมริกันและชาวแม็กซิกัน, ผู้เชี่ยวชาญ NAFTA, การย้ายโอนภายในบริษัท, การจ้างคนงานตามฤดูกาลต่างๆ เป็นต้น
  • เป็นตัวแทนนายจ้างในการติดต่อประสานงานกับ Service Canada ในขั้นตอนของ Labour Market Impact Assessment (LMIA) เพื่อการจ้างงานแรงงานชาวต่างชาติชั่วคราว
  • เป็นตัวแทนนายจ้างในการติดต่อประสานงานกับ Service Canada ในขั้นตอนของ Arranged Employment Opinion application (AEO)เพื่อการจ้างงานผู้ทำแรงงานฝีมือในการย้ายถิ่นฐาน
  • การให้คำปรึกษาและให้ทางเลือกแก่นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานชาวต่างชาติเป็นการถาวร

ติดต่อเพื่อรับบริการจากเราได้ที่อีเมล์ info@servicelinks.ca หรือโทรมายังสำนักงานในแคนาดาที่ +1 604-944-7912 หรือ สำนักงานในประเทศไทย: +66 2-003-1450 / +66 801543000