DISCLAIMER: This web site is not an affiliate, intermediary or representative of the Government of Canada. We do not sell/charge or provide any immigration or government forms which are available free on IRCC website. We are paid legal representatives for all immigration matters. The legal advice (depends upon case by case), which we provide, is not available by IRCC office or its website. Our Legal advice can make your immigration case stronger with our experience and knowledge in IRPA and IRPR Regulations.

บริการการแปลเอกสาร

เอกสารในการดำเนินการกับ Citizenship and Immigration Canada (CIC) นั้นหากเอกสารไม่ได้อยู่ในรูปภาษาอังกฤษหรือ ภาษาฝรั่งเศส ต้องทำการแปลเอกสารดังกล่าวให้เรียบร้อย

บริษัทเราให้บริการในการแปลเอกสารโดย สมาชิกของ Society of Translators and Interpreters of British Columbia (STIBC) ซึ่งการแปลเอกสารในการยื่นเพื่อขอย้ายถิ่นฐานนั้น ประกอบไปด้วย

  • เอกสารแสดงสถานะพลเมือง ได้แก่ ใบสูติบัตร ใบมรณะบัตร ทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า
  • ใบอนุญาตขับขี่
  • ใบประกาศ ใบรับรองและหนังสือรับรองผลการศึกษา
  • ใบรับรองทางอาชญากรรม
  • จดหมายรับรองการทำงาน
  • หนังสือเชิญ
  • หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
  • เอกสารอื่นๆ ทางด้านกฎหมาย

ติดต่อเพื่อรับบริการจากเราได้ที่อีเมล์ info@servicelinks.ca หรือโทรมายังสำนักงานในแคนาดาที่ +1 604-944-7912 หรือ สำนักงานในประเทศไทย: +66 2-003-1450 / +66 801543000